Welcome

İlginç Bir Transaction Propagation Hikayesi 3

İlginç Bir Transaction Propagation Hikayesi başlıklı yazı dizisinin ikinci bölümünde Foo, Bar ve Baz entity’lerinden hiçbirinin mevcut durumda DB’ye insert edilemediğini söylemiştim. Ancak problemde hedeflenen Bar entity’sini persist eden ifadeyi try/catch bloğuna alarak, mümkünse Baz ve Foo entity’lerinin Bar’ın insert işleminden etkilenmeden DB’ye insert edilmesidir.

Bar entity’si ile ilgili, DB’den gelen constraint violation hatası JPA PersistenceContext’in PersistenceException fırlatmasına neden olmaktadır. JPA’da fırlatılan PersistenceException’lar, birkaçı hariç (NoResultException, NonUniqueResultException, LockTimeoutException, ve QueryTimeoutException) aktif transaction’ın rollback’e set edilmesine neden olurlar. Dolayısı ile Baz entity’si de Bar ile aynı transaction’da persist edildiği için onun insert işlemi de Bar’la birlikte başarısız olmaktadır. Başka bir ifade ile Baz, Bar’dan bağımsız DB’ye insert edilememektedir.

Ancak Foo entity’si için durum böyle olmaz zorunda değildir. Foo entity’sinin insert edildiği transaction ile Bar ve Baz entity’lerinin insert edildikleri transaction birbirlerinden tamamen bağımsızdırlar. Spring’in transaction yönetim altyapısı bir JPA transaction’ı aktif iken, yeni bir JPA transaction’ı başlatmak için mevcut transaction’ı suspend ederek yeni transaction’ı başlatır. Yeni bir JPA transaction’ı başlatmak demek eskisinden bağımsız yeni bir PersistenceContext (yani EntityManager) oluşturmak demektir.

Dolayısı ile ikinci PersistenceContext’de yapılan işlemler ve burada meydana gelen hata ilk PersistenceContext’i hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Eğer ikinci servis metodundan (transaction commit/rollback yapan middleware kısmı dahil) fırlatılabilecek olası bütün exception’ları yakalayan bir try/catch bloğunu foo() metodu içerisinde barService.bar() metodunu çağırdığımız yere koyarsak, bar() metodu sonlanırken ortaya çıkabilecek her türlü exception foo() metodu içerisinde yakalanacaktır.

@Transactional(propagation=Propagation.REQUIRED)
public void foo() {
  em.persist(new Foo());
  try {
    barService.bar();
  } catch(Exception ex) {
    //ignore ex...
  }
}

Böylece foo() metodu başarılı biçimde sonlanacak ve transaction’da commit edilebilecektir. Böylece Foo entity’si de DB’ye insert edilmiş olacaktır. Bu noktada BarService.bar() metodu içerisinde Bar entity’sinin persist edilmesi işlemini try/catch bloğu içerisine almak gereksizdir diyebiliriz.

Spring ile çalışırken BarService.bar() metodunun içerisinde  unexpected rollback exception tetiklemeden sessiz biçimde transaction’ı rollback ettirmek de mümkündür.

@Transactional(propagation=Propagation.REQUIRES_NEW)
public void bar() {
  em.persist(new Baz());
  try {
    em.persist(new Bar());
    em.flush();
  } catch(Exception ex) {
    //ignore ex...
    TransactionAspectSupport.currentTransactionStatus()
         .setRollbackOnly();
  }
}

Bunun için öncelikle Bar entity’si EntityManager.persist() metodu ile persistent hale getirildikten sonra PersistenceContext üzerinde hemen bir flush tetikleyerek insert SQL’inin DB’ye gitmesi sağlanır. Bu aşamada constraint violation hatası nedeni ile PersistenceException meydana gelecektir, ama PersistenceException yakalanıp ignore edilmektedir. Ancak PersistenceContext’in artık bar() metodu başarılı biçimde sonlansa bile Spring’in transaction yönetim altyapısına transaction commit yapamayacağı, sadece rollback yapabileceği belirtilmelidir. Bu da mevcut transaction’a karşılık gelen TransactionStatus nesnesine erişip bunun setRollbackOnly() metodunu çağırarak olabilir. Artık Spring, yakalanan exception ignore edilip bar() metodu başarılı sonlansa bile transaction’ı commit yapmayacak, dolayısı ile transaction yönetim altyapısı da unexpected rollback exception ile karşılaşılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.