Welcome

JBPM Spring WebFlow Entegrasyonu

JBPM ile Business Process Management kabiliyetinin mevcut mimarimize dahil edilmesindeki ikinci adım Spring WebFlow entegrasyonu oldu. Bu noktada daha fazla devam etmeden evvel, önceki yazımda bahsettiğim JPA kullanan uygulamalarımızın JBPM ile aynı transaction context içerisinde çalıştırılması, bu ve diğer yazılarımda üzerinde duracağım JBPM – Spring WebFlow entegrasyonu konularında çalışma arkadaşım İlker Çelik’in çok büyük katkısı olduğunu belirtmek isterim.

SWF kullanıcı senaryolarını flow’lar olarak tasarlayıp implement etmek için çok güzel bir ortam sunmaktadır. JBPM ile de bir iş akışı baştan sona modellenerek execute edilmektedir. JBPM’de iş akışının her bir adımında belirli task’ların kullanıcı veya dış servisler tarafından yürütülmesi gerekmektedir. JBPM genel olarak bir iş akışını yönetmeye odaklanırken, SWF ise bu iş akışındaki her bir task’ın yürütülmesine odaklanmaktadır. Yani JBPM makro düzeyede çalışırken, SWF ise mikro düzeyde kalmaktadır.

İş akışındaki her bir task SWF’de bir flow’a karşılık gelmektedir. Bunun yanı sıra SWF tarafında execute edilen bir flowun herhangi bir aşamasında iş akışının başlatılması da söz konusu olabilir. Bu şekilde JBPM tarafındaki herhangi bir iş akışı SWF tarafından yönlendirilip, gerekli kullanıcı girdilerini temin ederek taskları çalıştırılabilmektedir.

SWF tarafından JBPM iş akışlarının ve taskların yönetilmesi için geliştirdiğimiz temel entegrasyon çözümleri şöyle sıralayabiliriz:

  1. SWF tarafında yeni bir flow başlaması ile birlikte JBPM tarafında da yeni bir iş akışı başlatmak
  2. Flow içerisinde herhangi bir adımda iş akışına bulunduğu node’un default transition’ından devam etmesini söylemek
  3. Flow içerisinden iş akışını save etmek
  4. SWF tarafında yeni bir flow başlatırken JBPM tarafındaki belirli bir task’ı SWF tarafında execute etmek için yüklemek (task –flow eşleşmesi)
  5. Flow sonlanırken flowun karşılık geldiği JBPM taskını default transition’ı veya spesifik herhangi başka bir transition’ını tetikleyerek sonlandırmak
  6. Herhangi bir JBPM process ve task instance’ının barındırdığı değişkenlere normal SWF scoped değişkenlere erişime benzer biçimde erişim sağlamak (processScope, taskScope)

SWF de bu işlemleri gerçekleştirmek için FlowExecutionListener vasıtası ile flow event’lerinden yararlandık. JBPM tarafında belirli kullanıcılara atanan task’ların SWF tarafında hangi flow’u tetikleyeceği konusunu ise JBPM process definition oluştururken task isimlerini SWF flow isimleri ile eşleştirerek çözdük. Herhangi bir flow sonlanırken JBPM tarafındaki task’ında hangi transition’ı sinyal edeceğini flow’u end-state’e getiren son transition’ın event id’si ile JBPM transition name’lerini eşleştirerek tespit ettik.

Şimdi JbpmFlowExecutionListener üzerinde detaylı bir inceleme yaparak SWF-JBPM entegrasyonunu detaylandıralım.

SWF tarafında yeni bir flow içerisinden herhangi bir JBPM process’inin yeni bir instance’ını yaratmak için flow tanımı içerisine jbpmStartProcess attribute’unu tanımladık. jbpmStartProcess attribute’una değer olarak process tanım adının verilmesi yeterlidir.


public void sessionstarted(RequestContext context, FlowSession session) {
	String processName = (String) session.getDefinition().getAttributes().get(“jbpmStartProcess”);
	if(processName != null){
		ProcessInstance processInstance = workflowService.createProcessInstance(processName);
		session.getScope().put(“processInstance”, processInstance);
	}
}

JbpmFlowExecutionListener’ın sessionstarted metodu içerisinde jbpmStartProcess attribute değeri varsa, bu değere karşılık gelen process tanımından yeni bir processInstance yaratılır. JBPM operasyonlarını gerçekleştirmek için geliştirdiğimiz workflowService spring managed bean’ı arka tarafta bütün JBPM erişimlerini Spring Modules projesinin JbpmTemplate sınıfı ile gerçekleştirmektedir. Örnek olarak workflowService.createProcessInstance metoduna bakabiliriz.

public ProcessInstance createProcessInstance(final String processName) {
	return (ProcessInstance) jbpmTemplate.execute(new JbpmCallback() {
		public Object doInJbpm(JbpmContext context) throws JbpmException {
			ProcessDefinition processDefinition = context.getGraphSession().findLatestProcessDefinition(processName);
			if(processDefinition == null) {
				throw new ProcessDefinitionNotFoundException("JBPM process with name " + processName + " not found.");
			}
			return processDefinition.createProcessInstance();
		}
	});
}

Flow içerisinde JBPM process instance’ının aktif node’una devam sinyali göndermek için ise SWF transition’ı içerisinde kullanılabilen jbpmSignalProcess attribute’unu tanımladık.

public void stateEntered(RequestContext context, StateDefinition previousState, StateDefinition state) {
	TransitionDefinition lastTransition = context.getCurrentTransition();
	if (lastTransition != null) {
		Boolean saveProcess = (Boolean) lastTransition.getAttributes().get(“jbpmSaveProcess”, false);
		Boolean signalProcess = (Boolean) lastTransition.getAttributes().get(“jbpmSignalProcess”, false); 
		if (signalProcess)
			workflowService.signalProcessInstanceProcessInstance) context.getFlowScope().get(“processInstance”“processInstance”" class="wiki wikinew">?;
		if (saveProcess)
			workflowService.saveProcessInstanceProcessInstance) context.getFlowScope().get(“processInstance”“processInstance”" class="wiki wikinew">?; 
	}
}

JbpmFlowExecutionListener’da stateEntered metodu içerisinde flow’un yeni state’e geçmesine neden olan son transition içerisinde jbpmSignalProcess attribute’una bakılır. Eğer bu attribute mevcut ve değeri true ise workflowService yardımı ile halihazırda flow scope’da tutulan JBPM processInstance’a bir sonraki node’a geçmesi için sinyal gönderilir.

stateEntered metodunda son transition’da aynı zamanda jbpmSaveProcess attribute’u aranır. Eğer bu attribute mevcut ve değeri true ise processInstance workflowService ile save edilir.

SWF içerisinde yeni bir flow başlatılırken bu flow’a karşılık gelen task’a ait bir task instance’ını JBPM tarafından alıp flow içinden yürütmek için flow request url’ine ilgili task instance’ının id’sini _jbpmTaskId request parametresi ile veriyoruz.

public void sessionstarting(RequestContext context, FlowSession session, MutableAttributeMap input) {
	String task = context.getRequestParameters().get(“_jbpmTaskId”);
	if (task != null) {
		TaskInstance taskInstance = workflowService.getTaskInstance(Long.parseLong(task));
		if (taskInstance != null) {
			context.getFlowScope().put(“taskInstance”, taskInstance);
			context.getFlowScope().put(“processInstance”, taskInstance.getProcessInstance());
		}
	}
}

sessionstarting metodu içerisinde halihazırdaki request’in _jbpmTaskId request parametresinin değeri alınarak, bu id’ye karşılık gelen JBPM taskInstance nesnesi ve onun ait olduğu processInstance nesnesi workflowService vasıtası ile alınır ve SWF’nin flow scope’una konur. Böylece başlatılan flow’un ilgili JBPM süreci ile bağlantılandırılması sağlanmış olur.

SWF tarafında bir flow sona ererken JBPM tarafında da o flowun karşılığı olan taskInstance’ının sonlandırılması gerekir. Bu ya JBPM task’ının default transition’ını ya da spesifik bir transition’ı belirterek gerçekleştirilebilir. Bunun için SWF state’leri içerisinde kullanılmak üzere jbpmEndTask ve jbpmEndTaskWithTransition attribute’larını tanımladık.

public void sessionEnding(RequestContext context, FlowSession session, String outcome, MutableAttributeMap output) {
	Boolean endTask = (Boolean) context.getCurrentState().getAttributes().get("jbpmEndTask", false);
	Boolean endTaskWithTransition = (Boolean) context.getCurrentState().getAttributes().get("jbpmEndTaskWithTransition", false);

	if(endTask && endTaskWithTransition) {
		throw new IllegalStateException("Only jbpmEndTask or jbpmEndTaskWithTransition is allowed");
	}

	if (endTask) {
		workflowService.endTaskInstanceTaskInstance) context.getFlowScope().get("taskInstance""taskInstance"" class="wiki wikinew">?;
	} else if(endTaskWithTransition) {
		TransitionDefinition lastTransition = context.getCurrentTransition();
		String jbpmTransition = (String)session.getScope().get("jbpmTransition");
		if(StringUtils.isEmpty(jbpmTransition)) {
			jbpmTransition = (String) lastTransition.getAttributes().get("jbpmTransition",String.class);
		}

		if(jbpmTransition == null) {
			jbpmTransition = context.getCurrentEvent().getId();
		}
		workflowService.endTaskInstance((TaskInstance) context.getFlowScope().get("taskInstance"),jbpmTransition);
	}
}

JbpmFlowExecutionListener’ın sessionEnding metodunda end-state’de jbpmEndTask veya jbpmEndTaskWithTransition attribute’larından birisine bakılır. Eğer jbpmEndTask mevcutsa ve değeri true ise flow scope’da tutulan JBPM taskInstance’ı default transition çağırılarak sonlandırılır. Eğer jbpmEndTaskWithTransition attribute’u mevcutsa ve değeri true ise bu sefer JBPM task’ının hangi transition’ının sinyal edilerek sonlandırılacağı tespit edilir. Burada önce flow scope jbmTransition değişkeninden bu değer alınır, eğer burada mevcut değilse bu sefer end-state’e gelmemize neden olan son transition’da jbpmTransition attribute’una bakılır. Burada da mevcut değilse transition adı end-state’e gelmemize neden olan transition’ı tetikleyen event’in id’si olarak set edilerek taskInstance sonlandırılır.

SWF tarafında taskInstance ve processInstance nesnelerinin barındırdıkları değişkenlere erişmek, bu değişkenlere yeni değer atamak için SWF’nin kendi scopelarındaki değişkenlere erişim, bunları manipülasyon için sağladığı syntax’a benzer bir syntax sağlamak için RequestControlContextImpl sınıfını extend ettik. Malesef SWF her flow request’i için bu ExtendedRequestControlContextImpl sınıfını kullanması için yeterli esnekliği sağlamadığından yeni sınıfı RequestControlContextImpl ile aynı “full classname”’de yaratarak class loading aşamasında SWF’nin sınıfı yerine bizim sınıfımızın yüklenmesini sağladık. Bu sayede process ve task instance’larındaki değişkenlere flow tanımlarında erişim şu şekilde olabiliyor:


Bir sonraki yazımda ise küçük bir iş akışı örneği üzerinden giderek JBPM üzerindeki çalışmalarımızdan bahsetmeye devam edeceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.