Welcome

Hibernate İkincil Ön Bellek Konfigürasyonu ve Kullanımı

İkincil önbelleği aktive etmek için hibernate konfigürasyonunda üç property tanımına ihtiyaç vardır. EHCache provider için konfigürasyonumuz şu şekilde olabilir.

<property name="hibernate.cache.use_second_level_cache">true</property>
<property name="hibernate.cache.use_query_cache">true</property>
<property name="hibernate.cache.provider_class">org.hibernate.cache.EhCacheProvider</property>

 

Buradaki tanımlardan ilki ikincil önbelleği aktive eder. Entity sınıflarda ve ilişkilerde yapılacak önbellek tanımlarımız ancak bu tanımdan sonra devreye girebilir. İkinci tanım ise sorgu önbelleğini devreye alır. Fakat her sorgu için ön bellekleme yapılıp yapılmayacağını sorguyu çalıştırmadan evvel ayrıca Hibernate’e söylememiz gerekir. Son tanım ise önbellek sağlayıcısının sınıfıdır. Bu sınıftan oluşturulan ön bellek sağlayıcısı runtime’da devreye girer.

Hibernate’de malesef property isimlerinin validasyonu söz konusu olmadığından bazı property’lerin isimlerini ve değerlerini yanlış girseniz bile Hibernate hiçbir sorun yokmuş gibi çalışabilir. Bu durum saatlerinizin heba olmasına, bildiklerinizi de sorgulamanıza neden olabilir. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız, log4j de Hibernate’in ilgili sınıflarının log düzeylerini ayarlayıp çalışma zamanında üretilen logları gözleyin. Eğer, örneğin Hibernate sorgusu gerçekleştiği sırada sorgu önbelleği ile ilgili herhangi bir log satırı görmüyorsanız property isimlerini ve değerlerini tekrar kontrol edin.

Property tanımlarının ardından sırada, önbellekte tutulacak entity ve collection tanımları vardır. Bunları da örnek bir model ile anlatalım. Eğitimlerde kullandığımız petclinic projesindeki Owner – Pet – PetType ilişkisini ele alalım. Bir Owner’ın değişik sayıda Pet’i olabilir. Aralarında 1:M bir ilişki söz konusudur. Her bir Pet’in de bir tipi vardır ve bu da PetType ile ifade edilir. Burada da karşımıza M:1 bir ilişki çıkmaktadır. Eğer Pet nesneleri üzerinde çok fazla değişiklik yapılmıyor ise “read-write” eşzamanlı erişim stratejisi sınıf düzeyinde kullanılabilir. Owner’ın sahip olduğu Pet’lerde de sıklıkla bir değişiklik olmuyor ise Owner-Pet ilişkisi de “read-write” erişim stratejisini kullanabilir. PetType entity’lerinin ise tanım tablosundaki değerlere karşılık geldiği düşünülürse uygulama genelinde muhtemelen bu entity’lere hiç değişiklik yapılmayabilir. Dolayısı ile bunların “read-only” erişim stratejisine sahip olmalarında bir sakınca yoktur.

@Entity
@Table(name="types")
@Cache(usage=CacheConcurrencyStrategy.READ_ONLY)
@org.hibernate.annotations.Entity(mutable=false)
public class PetType extends BaseEntity {
}

@Entity
@Table(name="pets")
@Cache(usage=CacheConcurrencyStrategy.READ_WRITE)
public class Pet extends BaseEntity {
}

@Entity
@PrimaryKeyJoinColumn
@Table(name="owners")
public class Owner extends Person {

 @Embedded
 private Address address = new Address(this);

 @OneToMany(mappedBy="owner")
 @Cascade(value={CascadeType.SAVE_UPDATE})
 @Cache(usage=CacheConcurrencyStrategy.READ_WRITE)
 private Set<Pet> pets = new HashSet<Pet>();
}

 

İnheritance hiyerarşisinin söz konusu olduğu durumlarda sadece alt sınıfta önbellek tanımı yeterli olmayacaktır. Üst sınıflarda da aynı önbellek tanımını yapmak gerekir. Sorgular da ise, oluşturuldukları zaman önbellek tanımları yapılmalıdır.

session.createQuery("from PetType pt where pt.name = :name").setString("name", name).setCacheable(true).list();

Sorgularda ikincil ön belleği devreye alma işlemi hem HQL hem de Criteria sorgularında aynıdır. Sorgular ikincil ön bellekte sorgu ifadesi ve parametreleri ile birlikte tutulurlar. Bu nedenle, aynı sorgunun farklı parametrelerle çalıştırılması farklı bir önbellek entry’si olarak tutulmasına neden olacaktır.

Hibernate’in önbellek ile etkileşimini, Session genelinde veya sorgu özelinde yönetmek de mümkündür. Bunun için 5 değişik CacheMode tanımı mevcuttur.

Ignore

  • Session hiçbir biçimde önbellek ile etkileşimde olmaz. Ne okunan entity önbellekten okunur veya önbelleğe yerleştirilir, ne de entity üzerindeki güncelleme önbelleğe yansıtılır.
  • Ancak entity üzerindeki güncellemeler önbellekte ilgili entity’nin invalidate edilmesine neden olur.

Normal

  • Entity’ler önbellekten erişilebilir veya önbelleğe yerleştirilebilir.

Get

  • Session önbelleği sadece entity’nin yüklenmesi sırasında kullanır. Entity önbelleğe yerleştirilmez.
  • Entity üzerindeki değişiklikler sonucu ilgili invalidasyon söz konusudur.

Put

  • Entity’nin yüklenmesi sırasında hiçbir zaman önbelleğe bakılmaz, ancak entity önbelleğe yerleştirilebilir.

Refresh

  • Entity’nin yüklenmesi sırasında asla önbelleğe bakılmaz, ancak DB’den okunan entity, önbelleğe yerleştirilebilir.
  • Hibernate’in clustered önbellek implementasyonları için daha anlamlı olan hibernate.cache.use_minimal.puts konfigürasyon property değerini de göz ardı eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.